Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

VÝUKA A ŠKOLNÉ

Organizace výuky

  Forma výuky  Jak často budu chodit?  Jak dlouho strávím v ZUŠ?
 Hra na nástroj, zpěv (součástí studia je teoretická hudební nauka) individuální
 (1 učitel + 1 žák)
1x týdně 1 vyučovací hodina nástroj/zpěv
hromadná 1x týdně 1 vyučovací hodina hudební nauky
 Výtvarný obor hromadná 1x týdně  3 vyučovací hodiny
 Literárně dramatický obor hromadná 1x týdně  3 vyučovací hodiny
 Pěvecké sbory hromadná 1x týdně  Poupata (nejmladší žáci) - 1 vyučovací  hodina
 Kvítek (starší žáci) - 2 vyučovací hodiny
 Pomněnky (nejstarší žáci) - 2 vyučovací hodiny
Rozvrhy hromadné výuky jsou pevně dané, individuální hodiny si žáci domlouvají s učitelem dle potřeby a možností


Úplata za vzdělávání v ZUŠ Děčín
 od 1.9.2022

dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
   1 měsíc  5 měsíců
 Hudební oddělení* 350  1750 
 Výtvarný obor** 270  1350 
 Literárně dramatický obor 270  1350 
 Literárně dramatický obor - přípravka 230  1150 
 Pěvecké sbory 150  750 
 2 žáci v hodině 250  1250 
 žáci ve skupině 240  1200 
 
Pokyny k platbě obdržíte od svého třídního učitele.
*Pokud mají žáci ZUŠ pronájem školního nástroje pro jejich příslušný obor a oddělení, platí za něj 50 Kč měsíčně. U dechových nástrojů od 3. roku pronájmu 100 Kč měsíčně. 
** VO - při nástupu platí žák jednorázový příspěvek 50 Kč na učební pomůcky na příslušný školní rok
Úplata za vzdělávání se hradí pololetně a je splatná dle § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Nezaplatí-li žák ve stanovené výši a termínu, může být jeho studium na ZUŠ ukončeno. Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy. V případě nemoci a školních akcí se úplata nevrací.
 Platnost od 1.9.2022                                                                                                              Daniela Jetelová, řed. ZUŠ


Doporučené instituce, jak řešit finanční problémy - ,,školné“

1. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce

2. Nadační fond děti a rodina

3. Nadace Sirius

4. Nadace Agrofert

5. Nadační fond Livie a Václava Klausových

6. Nadace Terezy Maxové

Měsíční příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání na ZUŠ

Výše úplaty za vzdělání je stanovena na základě skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce, snížených o přímé neinvestiční výdaje (výdaje na platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, atd., výdaje na pojistné, příděly do FKSP apod.)předchozího roku a nepřesahuje 110% jejich průměru. (CELÁ CITACE VE VYHLÁŠCE Č. 71/2005 SB., O ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ)