Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

VÝUKA A ŠKOLNÉ

Promítnutí distanční výuky a nemoci kantorů do úplaty za vzdělání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

  měsíčně
celé pololetí
sleva na 2. pololetí
hudební obor 300 1500 405
LDO 220 1100 330
LDO přípravka 160 800 240
VO 220 1100 330
sbory 100 500 150
dva žáci v hodině 200 1000 270

 

Úplata za vzdělávání v ZUŠ Děčín 

dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

 

1 měsíc

5 měsíců

Přípravné studium LDO 160,-Kč 800,-Kč
Literárně dramatický obor 220,-Kč 1100,-Kč
Výtvarný obor*** 220,-Kč 1100,-Kč
Hudební obor* 300,-Kč 1500,-Kč
Pěvecké sbory 100,-Kč 500,-Kč
2 žáci v hodině 200,-Kč 1000,-Kč
Žáci ve skupině 180,-Kč 900,-Kč
Hra na nástroj s převahou souborové hry** 100,-Kč 500,-Kč
 
*Pokud mají žáci ZUŠ pronájem školního nástroje pro jejich příslušný obor a oddělení, platí za něj 50,- Kč měsíčně. U dechových nástrojů od 3. roku pronájmu 100,- Kč. 
** Podmínkou přijetí je absolutorium I. cyklu
 

*** VO - při nástupu platí žák jednorázový příspěvek 50 Kč
na učební pomůcky na příslušný školní rok

 

*Pokyny k platbě obdržíte od svého třídního učitele.
 
*Úplata za vzdělávání se hradí pololetně a je splatná dle § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Nezaplatí-li žák ve stanovené výši a termínu, může být jeho studium na ZUŠ ukončeno. Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy. V případě nemoci a školních akcí se úplata nevrací.
 
 Platnost od 1.9.2020                                                                             Daniela Jetelová, řed. ZUŠ


Doporučené instituce, jak řešit finanční problémy - ,,školné“

1. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce
2. Využít Nadačního fondu děti a rodina
3. MŠMT- Dotační program na podporu nadaných žáků 2015
Konzultace poskytuje Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
4. Nadační fond Livie a Václava Klausových
5. Nadace Terezy Maxové

Měsíční příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání na ZUŠ

Výše úplaty za vzdělání je stanovena na základě skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce, snížených o přímé neinvestiční výdaje (výdaje na platy a náhrady platů,popřípadě mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, atd.,výdaje na pojistné, příděly do FKSP apod.)předchozího roku a nepřesahuje 110% jejich průměru.
(CELÁ CITACE VE VYHLÁŠCE Č. 71/2005 SB., O ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ)