Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

VÝUKA A ŠKOLNÉ

Úplata za vzdělávání v ZUŠ Děčín 

dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

 

1 měsíc

5 měsíců

Přípravné studium LDO 160,-Kč 800,-Kč
Literárně dramatický obor 220,-Kč 1100,-Kč
Výtvarný obor*** 220,-Kč 1100,-Kč
Hudební obor* 300,-Kč 1500,-Kč
Pěvecké sbory 100,-Kč 500,-Kč
2 žáci v hodině 200,-Kč 1000,-Kč
Žáci ve skupině 180,-Kč 900,-Kč
Hra na nástroj s převahou souborové hry** 100,-Kč 500,-Kč
 
*Pokud mají žáci ZUŠ pronájem školního nástroje pro jejich příslušný obor a oddělení, platí za něj 50,- Kč měsíčně. U dechových nástrojů od 3. roku pronájmu 100,- Kč. 
** Podmínkou přijetí je absolutorium I. cyklu
 

*** VO - při nástupu platí žák jednorázový příspěvek 50 Kč
na učební pomůcky na příslušný školní rok

 

*Pokyny k platbě obdržíte od svého třídního učitele.
 
*Úplata za vzdělávání se hradí pololetně a je splatná dle § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Nezaplatí-li žák ve stanovené výši a termínu, může být jeho studium na ZUŠ ukončeno. Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy. V případě nemoci a školních akcí se úplata nevrací.
 
 Platnost od 1.9.2020                                                                             Daniela Jetelová, řed. ZUŠ


Doporučené instituce, jak řešit finanční problémy - ,,školné“

1. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce
2. Využít Nadačního fondu děti a rodina
3. MŠMT- Dotační program na podporu nadaných žáků 2015
Konzultace poskytuje Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
4. Nadační fond Livie a Václava Klausových
5. Nadace Terezy Maxové

Měsíční příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání na ZUŠ

Výše úplaty za vzdělání je stanovena na základě skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce, snížených o přímé neinvestiční výdaje (výdaje na platy a náhrady platů,popřípadě mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, atd.,výdaje na pojistné, příděly do FKSP apod.)předchozího roku a nepřesahuje 110% jejich průměru.
(CELÁ CITACE VE VYHLÁŠCE Č. 71/2005 SB., O ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ)